dinsdag 25 oktober 2016

CETA als politiek project tot nut van 't algemeen

Reflectie


Kritische zin zonder criteria of rem

Verdragen en allianties, bondgenoten
aan zich binden, het behoort tot
de diplomatieke geplogenheden. CETA
heeft naast economische doelen ook
geopolitieke consideraties meegekregen.
Louis XV zorgde in 1756 en 1757 voor
een grondige wijziging in de allianties
door met aartsvijand Habsburg een
verdrag te sluiten dat tot oorlog
leidde maar vervolgens wel mee
de stabiliteit in Europa wellicht
heeft bevorderd. 
Zouden we dan echt leven in een wereld die niet deugt, in ons deel van de wereld? Ambtenaren deugen niet, dokters deugen niet, magistraten deugen niet, straatwerkers deugen niet en politici niet... wie dan wel? Het wordt lang zoeken, maar we komen uit bij die ene die wel blijkt te deugen, I, me and myself. Sommige mensen hebben wel enige consideratie, maar in het debat over CETA en andere projecten, zelfs ook Oosterweel, merkt men dat het onderscheid tussen deugen en niet deugen niet berust bij wie zich een afgewogen oordeel tracht te vormen, wel bij wie het te binnen valt dat er iets mis zou kunnen zijn.

In "Morele Helderheid" beschreef Susan Neiman hoe insiders de buitenwereld vaak ontstellend onwetend achten. In de discussie over CETA gaat de mare dat hier niet naar het volk is geluisterd. Afgezien van de volkenrechterlijke discussie, de juridische finesses en aansprakelijkheden, blijkt het moeilijk voor buitenstaanders zich zowel over doelstellingen als over de middelen, afspraken, contracten, verdragen uit te spreken. Finaal zal men op de vraag over democratische instellingen uitkomen en zich moeten afvragen of de op wantrouwen gebaseerde relatie tussen bestuurden en bestuurders nog wel houdbaar is. Is vertrouwen alleen maar naïviteit?

Als een problematische vorm van moraliteit in hoofde van bestuurders, bespreekt Neiman het geval van de Pentagon Papers, die Daniel Ellsberg via zijn functie als analist bij de Rand Corporation, een denktank op het Pentagon had ingezien. Hij bevond dat de bevolking was voorgelogen over de oorlogsinzet in Vietnam en bezorgde topgeheime documenten - die waren verzameld in functie van een onderzoek naar de wijze waarop Amerika in het conflict was gesukkeld. Voor zover ik het nu begrijp was er ergens een breuk ontstaan in de besluitvorming, waarbij men het doel, de communistische Vietcong uitschakelen om zo de dreigende of bedreigend geachte aanwezigheid van satellieten van Moskou en Peking in Zuid-Oostazië tegen te houden, de zogenaamde containmentpolitiek en de vraag welke aanpak het doel kon dienen en aanvaardbaar mocht geacht worden. "Containmentpolitics" Het was een van de eerste woorden van dat typisch geworden mengen van concepten in verschillende talen dat ik leerde kennen. Rusland, enige tijd met China, probeerde de VSA in de greep te houden, net als de VS en bondgenoten dat ook betrachtten.

De Vietnamese oorlog was een ramp, omdat men vergat dat inzet van middelen zonder opgave van het doel en van de risico's uiteindelijk wel op verzet moest stuiten. Of de militairen die uit de oorlog terugkeerden mochten spreken over hun verhaal en ervaringen in de oorlog, kon dan wel met enige nadruk op discretieplicht of anderszins bepaald was, maar mensen spreken natuurlijk. Of de oorlog gewettigd was, bleek niet meer het punt, wel het feit dat de GI's niet meer wisten waarom ze daar in een onbegrijpelijke strijd hadden te zoeken. De strategische oefeningen klopten niet, moet men wel besluiten. De terreinkennis en de bereidheid van de tegenstanders, ook onder de burgers was van een andere aard dan men in de Europese oorlog en in de strijd tegen Japan had ervaren.

De zoektocht waaraan Ellsberg deel had genomen, in opdracht van McNamara zorgde bij hem voor een groot gewetensprobleem en dan vooral ook het feit dat de kring van besluitvormers steeds minder de neiging hadden te geloven dat het brede publiek er ook maar iets van zou kunnen begrijpen.  Men zal in overweging nemen, denk ik, dat zij ook niet meer wisten hoe het uit te leggen. Sinds de jaren zeventig heb ik de afwikkeling gevolgd, voor zover onze media er verslag van uitbrachten, maar over de daden van Ellsberg kreeg ik pas later informatie. Watergate kende iedereen, kent iedereen die toen de berichtgeving volgde, de volledige inzet van Ellsberg zelf werd niet zo vaak meer vermeld.

Als ik bij Neiman te rade ga, merk ik hoe de kloof tussen de besluitvorming en de mensen die betrokken waren, ook de dienstplichtige militairen en de burgers, de protesterende studenten evenzeer, zich slechts vormde naarmate de berichten over de oorlog en de zegezekerheid van de overheden niet meer met elkaar te verzoenen bleken. Dat Ellsberg bewees dat het probleem voor de (militaire) leiding erin bestond dat ze niet meer geloofwaardig was bij de dienende jeugd,werd hem uiteraard niet in dank werd afgenomen, toch was het precies de regering die de hopeloze toestand weigerde te onderkennen

Voor de discussie die CETA oproept, lijkt het publiek de besluitvorming af te wijzen en vindt men dat alles transparant moet verlopen. Paul Frissen heeft in zijn kritiek van de transparantie aangegeven dat een teveel aan transparantie - op het niveau van de geheime diensten, veiligheidsdiensten - de democratie kan schaden. Hoe dat kan? De staat moet kunnen functioneren en geheim kunnen handelen, zonder onmiddellijk alles open en bloot te doen, opdat burgers in vrijheid en veilig kunnen leven. In het lopende debat ontbreekt het de verantwoordelijken - ook parlementsleden van de oppositie hebben hun verantwoordelijkheid - aan inzicht in de doelstellingen - of voorgewend niet te weten hoe men op termijn in de nieuwe wereldorde het beste kan opereren. Het doel van de besluitvormers, de Europese commissie werd in de loop van afgelopen jaren meermaals onderschreven door de leden van de raad van ministers, ook door het gremium van de regeringsleiders en staatshoofden. Men kan overigens niet klagen over de transparantie, al moet duidelijk zijn dat zo een overeenkomsten tussen statelijke entiteiten niet op een wit blad start. Er bestaan concepten en er bestaan reeds bilaterale akkoorden, die door het Belgische Federale parlement zelden gecontesteerd zijn. Stemverrichtingen hierover verlopen doorgaans routinematig en zelfs de oppositie zal hier zelden veel gedoe over laten merken.

De tijden evenwel zijn veranderd, want tot het einde van de Koude oorlog verliepen die handelsakkoorden ofwel tussen leden van de Westerse invloedsfeer, terwijl alles wat in de invloedssfeer van Moskou en Peking lag, nauwkeurig buiten beeld bleef. Toch werd er toen al gas geleverd aan Europa door Rusland en hanteerde de Sovjet-Unie het wapen niet - of de bondgenoten in Midden-Europa hier toch niet van te lijden hadden, is niet zo gemakkelijk na te vorsen. Het verschijnen van de OPEC en later de Ongebonden Landen, onder leiding van India en Indonesië zorgde voor complicaties, maar wat handel aangaat, kon men doorgaans het oude spoor bewandelen, inclusief arbitragemodaliteiten.

De weg naar nieuwe akkoorden berust op zowel diplomatieke als politiek-administratieve tradities en de voorbereiding en tussenstappen liggen doorgaans in handen van diplomaten en ambtenaren, die handelen namens de verantwoordelijke ministers-opdrachtgevers die politiek verantwoordelijk zijn. Of hoe er voortdurend contacten zijn tussen de politieke verantwoordelijke en de ambtelijke verantwoordelijken die voor de discussies en onderhandelingen verantwoordelijk zijn en waar stap voor stap geschilpunten afgehamerd worden, naarmate die opgelost raken. Bovendien kan door de Kamer de minister bevoegd voor Europa of de Eerste minister ten allen tijde ondervraagd worden, schriftelijk of mondeling. Zo stelde Dirk Vandermaelen in 2011 een vraag over de arbitragemodaliteiten buiten de gewone rechtbanken en kreeg hij ook een normaal antwoord[i]. Doel en middel komen in vraag en antwoord aan de orde en dus kan men niet beweren dat de vraag over die modaliteit nieuw is, maar ook dat de besluitvorming zich baseerde op bestaande praktijken, die nauwelijks gecontesteerd werden.

CETA is dan wel een akkoord op zich, het is ook een vingeroefening op het veel grotere akkoord tussen Europa als EU en TTIP en ook daar zal die kwestie spelen. Hoe dan ook krijgt men de vraag of gewone rechtbanken wel voldoende onafhankelijk kunnen optreden en het antwoord zou ja moeten zijn, maar gezien de omvang van de betwistingen menen de regeringen dat de rechters in het verdragsluitende land misschien voor eigen belangen zouden kunnen kiezen. Men zegt nu dat de arbitrage door een neutrale instantie nodig kon zijn in de handelsovereenkomsten met voormalige kolonies, omdat er daar wel eens overhaast werd genationaliseerd, zoals dat in Zaïre in 1974 gebeurde. Dus moet men wel bedenken dat wantrouwen bij belangrijke verdragen altijd wel meespelen, zoals bijvoorbeeld in de prille diplomatieke verhoudingen in het Europa van Louis XV, Frederik II en tijdgenoten het geval was. Verdragen werden afgesloten, vaak met grote boeteclausules als de andere partij voortijdig andere verdragen zou afsluiten. De bezegeling was dan ook inderdaad vaak niet zo heel veel waard. Machtsverhoudingen onderling en ten aanzien van derde partijen bepaalden hierbij de wisselende allianties, zoals ook von Clausewitz betoogde. Hoe snel coalities konden wisselen doet historici nog wel eens duizelen. In 2019 viert de NATO een belangrijke verjaardag, maar we lijken er ons nog nauwelijks over te verwonderen dat die organisatie zo lang kan bestaan, laat staan dat de vrede die we kennen inderdaad mede dankzij die Verdragsorganisatie kon voortduren.

Hoe zouden wij burgers, alleen al met deze enkele kanttekeningen in gedachte kunnen bedenken het beter voor elkaar te krijgen, laat staan de idee ontwikkelen, als burgers, dat zo een verdrag gezien de gewijzigde geopolitieke verhoudingen wel eens nuttig kan zijn, om de gevolgen voor de eigen burgers van de globalisatie te temperen. Meer soevereiniteit? Hoe kan de BLEU of de BENELUX als zodanig opboksen tegen het Chinese staal?

Besluitvorming behoort tot de arcana imperii en het valt moeilijk te ontkennen dat men in zo een verdrag heel wat clausules moet verwerken, die ook nog eens verschillende doelen moeten dienen, die samengenomen zorgen voor stabiele welvaart en voldoende handel zodat de balansen op een hoger niveau sluitend kansen verhogen voor burgers. Naomi Klein, die bekend werd omwille van d'r kritiek op de Wereldbank en op de recepten om de economische ellende weg te werken, waarbij ze wel een aantal punten had die een mens op goede gronden kan onderschrijven. De Wereldbank faalde vooral, zo meende ook Francis Fukuyama, blijkens zijn geschriften over de opbouw van de staat en de ontwikkeling van de politieke orde, waar ze te weinig aandacht besteedde aan problemen van corruptie en aliënatie van goederen en patrimonium van de res publica. Corruptie bestrijden had wellicht beter gewerkt dan strenge financiële regimes opleggen die niet of nauwelijks konden worden opgevolgd omdat de politieke regimes de "oude" gebruiken maar niet wilden loslaten. Corruptie heeft te maken met besluitvorming en het afleiden van belangen in concrete dossiers. Rent seeking behaviour betreft het afromen van inkomsten van de staat op systematische basis, door geldstromen te organiseren tussen de overheid en particulieren of bedrijven die niet sporen met de economische prestaties van de particulieren of de bedrijven in kwestie. Het gaat dus niet over subsidiestromen alleen, maar ook om het toekennen van licenties of concessies die op het moment van akkoord wellicht nog juist waren maar geleidelijk door allerlei evoluties niet meer in overeenstemming zijn met wat de particulieren of bedrijven erin stoppen of afleveren. Winst-verliesrekening van de overheid wordt overigens nog altijd slechts moeizaam opgemaakt, al kiest men nu vaker voor verzelfstandigde agentschappen en zelfs bedrijven van publiek recht.

Met andere woorden, ben ik onthutst dat men zo lichtvaardig over het handelsverdrag spreekt en het vervolgens afschiet op twee "cruciale punten", terwijl het verdrag in de loop van de gesprekken steeds meer verfijnd werd om onderscheiden belangen recht te laten wedervaren. Het doel van het verdrag blijft vandaag vaak onbesproken, enkele rechtsmiddelen krijgen veel aandacht, maar op zo een negatieve manier dat men zich moet afvragen of wel alle elementen van de kwestie goed belicht zijn geworden.

Men kan de hele kwestie van vertrouwen/wantrouwen in het publieke apparaat ook niet los zien van de dreiging van ondermijning van het democratische bestel. Tijdens het interbellum werden politici en rechters, bankiers en andere notabelen gemakkelijk voorwerp van verdenking, werd het hele bestel uiteindelijk voorgesteld als onvoldoende afgestemd op de wensen van de burgers, waarbij schandalen vaak volgden op loze beschuldigingen aan het adres van deze of gene gezagsfiguur. Is er stront aan de knikker, dan moet dat ook onderzocht en dus vooral aangeklaagd worden. Maar of er reden is, zoals in bijna alle Europese landen de overheid over de hele lijn te wantrouwen, is dan nog altijd een goede tweede vraag.

Dezer dagen heeft men die keuze gemaakt, denk ik, de overheid met alle zonden Israëls te beladen, zowel van links als van rechts. Links vindt dat de overheid de proletariërs niet afdoende ter wille is en rechts meent dat de staat alleen aan potverteren denkt. Voor nuance is er in dat plaatje geen plaats en men kan het aan politici verwijten dat ze graag uit dat vaatje tappen, de werkelijkheid is uiteraard dat zowel de werknemers als de werkgevers hun bijdrage leveren maar ook afhankelijk zijn van deugdelijk bestuur. Edoch, de domeinen waarover de staat te bestieren heeft zijn ruim, veelzijdig en lastig om te overzien. Begrotingen zijn voor burgers en nogal wat politici ook onleesbaar. Evoluties in de bestedingen, maar ook de heffingen liggen nog veel moeilijker, omdat er, zeker in ons land, weinig fiscale zekerheid te vinden is. Investeringen vandaag gedaan kunnen op enig moment anders belast worden. Overgangsmaatregelen zijn er wel, maar niet altijd en niet altijd even duidelijk.

Laten we nu maar eens overdenken dat CETA een doel dient en een middel is, inspeelt op de gevolgen van globalisatie en ook niet zonder meer grote bedrijven ter wille is. Bedrijven kunnen investeringsgoederen en kostenposten snel afschrijven en bedrijfseenheden snel verplaatsen. Canada en Europa lopen hierbij vergelijkbare risico's, omdat de organisatie van welvaartstaat en arbeidsverhoudingen op vergelijkbare leest geschoeid zijn. De film "De Prooi" liet zien hoe ABN-AMRO plots van Jager - bank op zoek naar opportuniteiten - een prooi werd van drie andere banken en finaal in de bankencrisis gered moest worden. Winstbejag van de Rijkman Groenink? Uiteraard, aandeelhouderswaarde? Allerlei beleggingsvehikels gingen zich intens moeien met de bestuurspraktijk en vroeg of laat zou dat lastig uitpakken maar niet enkel voor de aandeelhouders. CETA is mee in het vaarwater van andere debatten gekomen. Valt nu uit te vossen of het alleen maar gunstig zal uitpakken. Verdragen als deze vallen allicht niet macro-economisch te simuleren, maar dat hoeft ook niet de basiszorg te zijn. Of in onze economie, zonder CETA de KMO's op een gelijk speelveld kunnen opereren tegenover de overheid als multinationale giganten, kan niemand beweren. Men heeft de fetisj van de grote investeerder in Vlaanderen vereerd en wie de groei na 1960 heeft gezien, begrijpt dat ook. Maar voor de stilgevallen economie in Wallonië - met nuances voor Waals-Brabant en andere regio's - geldt de oude staalindustrie en ook de machinebouw. Hooggeschoold personeel kwam er vroeger wel, met dank aan instituten in Mons, Charlerloi en Luik, voor mijnbouw, machinebouw en materiaalkunde. De onderwijshervormingen hebben deze uitstroom niet bevorderd. Ook het middelbaar onderwijs, het technisch onderwijs heeft men niet echt meer ontwikkeld, wat in Vlaanderen beduidend minder het geval is geweest. Progressieve inzichten hebben vaak de verlokking dat ze het oude in een keer afschrijven en vergeten, maar tegelijk is duidelijk, valt op te merken, dat men niet ongestraft sleutelvoorwaarden voor succes ondermijnt en dat lijkt mee de positie van Wallonië in het industriële landschap in Europa te hebben mogelijk gemaakt, eerst aan de top, tot aan WO I en vervolgens ging het versneld naar omlaag eens men aan de onderwijs- en vormingsmechanismen ging sleutelen. Mijnbouw was cruciaal maar is het al lang niet meer. Ondernemers zijn er in Wallonië, dat kan men zien langs de wegen, maar de enorme groei van ondernemingen die delen van Vlaanderen kenmerkte na 1980 heeft men daar niet kunnen volgen.

In die zin is CETA een handige bliksemafleider voor andere kwesties, zoals het beperkte succes van de Marshallplannen die de Waalse regering de afgelopen tien jaar heeft opgezet. Maar Vlaanderen moet niet wensen dat die economische ontwikkeling geen keer kent, want ook wij varen daar niet goed bij. Europa heeft aan steunplannen allerlei veel bijgedragen, doorgaans onder voorwaarde van een euro voor een euro, maar voor Noord-Henegouwen is het succes beperkt tot nog toe, zegt men. CETA zal daar niet onmiddellijk aan verhelpen, maar de verregaande afbouw van in- en uitvoerrechten tussen Europa en Canada zal er maar vruchten afwerpen als de endogene groei ook herneemt.

Men zegt dat CETA de gevolgen inzake neoliberale druk en globalisatie zal versterken. De EU en Canada zijn een andere mening toegedaan. Niemand kan dit nu voorspellen en dat zorgt voor diepgaand ongenoegen, terwijl men heel goed weet dat deze aanpak hoogstens een aanzet kan geven tot nieuwe ontwikkelingen. Zekerheid hierover valt moeilijk te geven en het verwondert mij dat verstandige mensen ons willen voorhouden dat ze alle onbekenden kunnen beheersen. Democratie maken betekent ook, zeker in een grote en complexe samenleving dat men beslissingsbevoegdheid delegeert, van burgers aan verkozen politici en die geven dan een regering de ruimte om te doen wat nodig blijkt en iets meer, wat hen wenselijk lijkt maar om dat te realiseren heeft men wel een bestuursapparaat nodig, ambtenaren die in het beste geval politiek neutraal zijn, maar die wel civil servants willen zijn en zo ook bejegend. De Europese laag verhoogt de graad van complexiteit, maar zonder opgave van redenen blijven zeuren over een democratisch deficit, kan het bestel ook schade berokkenen. Kritisch de zaken bekijken, is hoogst nodig, maar wie wil dit vreedzame leven gedag zeggen en de vrijheid die we genieten? Het is nuttig bij de kritiek die vaak legitiem blijkt te overzien of de alternatieven zoveel beter zijn. Een volmaakte anarchie zou wel eens onleefbaar kunnen blijken, want die vergt nog meer zelfdiscipline dan een democratie, wil een grote meerderheid van de burgers er zich wel bij bevinden. Over een sterk centraal bestuur, onder het waakzame oog van een chef - als dat al kan - hoeven we het niet te hebben, hoop ik. Dat is nu juist wat bij de heisa omtrent CETA aan de orde is: we zeggen elkaar graag na dat het allemaal niet deugt en al zeker de ambtenaren niet. Staat u me dan toe dat bestel toch enig krediet te geven.


Bart Haers

  
[i] https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=53&dossierID=53-b040-603-0172-2010201102687.xml

maandag 24 oktober 2016

Helden op voorraadDezer DagenHelden voor deze tijd
Wat verwachten we van hen


Munt Vercingetorix wat naam betreft,
figuur zou Apolloon zijn, Grieks dus. De
metissage ontgaat iemand als Sarkozy
blijkbaar. Maar hij blijft een held. 
Het blijft opvallend hoe we onze tijd proberen te spiegelen aan andere tijden en dat velen zich een held fabriceren waarmee ze  zich kunnen associëren, al lijkt het niet altijd evident de donkere randjes te onderkennen.  Wie een beetje doorgedacht heeft zegt geen helden te hebben tot men door gaat denken. Al kan het dan wel tegenvallen met die helden en zeker als de geschiedenis en de geschiedschrijving met hen heeft afgerekend, wat dan weer voor nieuwe controverse kan zorgen. Is het wel nodig dat we mensen als helden voorstellen?

Een theatertroep pakt uit met Malcolm X en dat haalt de media uiteraard, maar wie was die man die een andere held van de leiding wilde stoten, dr. Martin Luther King, dat hij plots weer opgediept wordt. Blijkbaar willen jonge moslims zich met hem identificeren of met zijn beweging iets nieuws aanvangen. Of het zinvol is, of gevaarlijk, kan men misschien gemakshalve beslechten maar in wezen gaat het om meer dan alleen een opdiepen van een moslimstrijdbaarheid, maar, zoals Tinneke Beeckman schrijft, om een bijzonder complex man, die de werkelijkheid wat naar zijn hand zette. En ook wie hoopvol naar hem kijkt, mag nooit vergeten dat de zwarte slaven die over de Atlantische oceaan gevoerd werden al eens door Arabieren waren verkocht en bovendien hadden Arabieren en andere moslims een hand in de slavenhandel over de golf van Aden en de Indische Oceaan. Malcolm X zou dus een ongemakkelijke held kunnen zijn.

Natuurlijk, de jongeren die nu vanuit hun moslimachtergrond contact zoeken met die beweging en dus ineens voor lief nemen dat je geweld moet gebruiken om je doel te bereiken, persoonlijk maar zeer zeker ook maatschappelijk. Wat ze dan niet meekrijgen, bedenk ik mij, is dat dominee Marten Luther King hen ook iets te bieden heeft, maar wat we hoogstens omtrent hem horen, kennen we als een klankfragment "I have a dream". En van dromen komt zelden iets in huis. Toch is het wel opvallend dat media dezer dagen over een figuur als Marten Luther King, Vaclav Havel of anderen weinig weten te vertellen, misschien nog wel eens over Nelson Mandela, maar overdrijven zal men niet. Kennis van deze figuren, hun biografie en de omstandigheden waarin ze leefden en handelden, blijft onbesproken. Onwetendheid kan men die jongeren dus niet a priori verwijten, al vraagt een mens zich dan af hoe ze wel bij Malcolm X uitkomen.

Onwetendheid? Daar willen noch die jongeren noch wij van horen, want we menen dat we zo bij de juiste kennis uitkomen, maar zelfs gereputeerde encyclopedieën hebben zo hun eigen invalshoek en het is niet zomaar uit het niets dat die lemma's komen, want iemand moet ze schrijven. Het is dus van belang dat we er al eens acht op slaan, wie iets te vertellen heeft en wie ons iets uitlegt. Kennis van de geschiedenis, ook de recente is niet altijd even overdadig en betrouwbaar voorhanden als we zouden willen of vooral dan we graag aannemen.

Was generaal George Patton een held? Bomber Harry, de man die Dresden liet bombarderen in februari 1945, ook al zegt men dat er geen strategische doelen waren, wel veel vluchtelingen, werd door de koning geridderd en door latere generaties verguisd. De vraag is of men dat zomaar kan oordelen. Denken we dan een stap verder over de piloot die de bom op Hiroshima dumpte, maar ook aan president Harry Truman, aan Albert Einstein ook en dan verdwijnt de zucht naar heldenmoed en spreken over complexe afwegingen: hoe lang mag de oorlog nog duren? Wat zal Stalin doen? Hoe herorganiseren we Japan? 71 jaar later heeft dat alles nog gevolgen.

Iedereen heeft zo zijn helden en soms kiest iemand voor een hondse kerel, die niemand ontziet, zoals Diogenes van Synope, een andere verkiest dan weer Don Quichote, of zelfs Jacques, zonder diens meester. Hoewel we graag aannemen dat al die helden echt bestaan hebben, zal men dat van de laatst vernoemden moeilijk kunnen beweren. Ons universum wordt dan ook bewoond door meer fictieve helden dan echte. Want in het echte leven valt het moeilijker echt uit te blinken in moed. Opgegroeid in tijden dat Che Guevera kon inspireren, al begreep ik algauw dat de man eerder van rusteloze aard was en dat hij oorlog voeren best cool vond, maar ook anderen, zoals Arafat wekten bij sommigen warme gevoelens op, om nog van Mao te zwijgen.

De held zelf kan er doorgaans niet veel aan doen dat zijn eigen verhaal en handelen vertekend wordt. Helden doen dan wel ongehoorde en ongeziene dingen, ze doen het niet zonder goede redenen en weten dat ze er zelf veel bij kunnen inschieten, ook hun eer. Tragische helden, zoals Gorbatshov dragen dan ook voor mij iets bij aan deze wereld. Vaclav Havel die op zeer lange tenen trapte toen hij de kwestie van de discplaced persons uit Tsjecho-Slowakije na WO II ter sprake bracht en vond dat Tsjechië zich daarvoor wel eens mocht excuseren, kreeg meer dan de wind van voor. Over die massale uitdrijving van mensen uit het toenmalige Tsjecho-Slowakije horen we nooit omdat het niet onze geschiedenis is, maar dat hierbij een klimaat geschapen werd waar we 70 jaar later nog altijd mee te maken hebben, ontgaat blijkbaar menigeen die klaagt over de houding van Zeman en Orban (Hongarije). Aan de andere kant kreeg Joachim Gauck, Duits president, spreekkoren en scheldpartijen over zich heen in Saksen, de grootste deelstaat uit de voormalige DDR die nu in de BRD weigerachtig staat tegenover vluchtelingen, niet-Europese vluchtelingen.

Gauck, wiens biografie in Vlaanderen nauwelijks aandacht kreeg, terwijl de man een criticus was van de DDR en SED, Ulbricht en Honnecker, kreeg in Vlaanderen weinig aandacht en werd vooral afgedaan als zelfverheerlijking. Alsof de autobiografietjes van Musseeuw of Boonen echt alleen maar de naakte feiten zouden bevatten. Biografieën en zeker autobiografieën zijn moeilijke genres, de grens tussen hagiografie en eerlijk relaas valt moeilijk aan te houden voor de auteur. Zoals John Lukacs schreef in een studie over Hitlerbiografie en -historiografie, blijkt daar vooral de gedachte voor te moeten liggen dat de man absoluut niet deugen kon. Het blijft bizar dat we in Hitler liefst geen mens willen zien. Nu, geruststellend zal die gedachte dat ook Hitler maar een mens was, wel niet zijn, maar dat is de tol van onze open bestemming: mensen weten waar hun wieg staat, maar kunnen zich niet veel inbeelden over hun plaats van overlijden.

Joachim Gauck dus, wiens familie door de Sovjets en de jonge DDR weinig vriendelijk werd bejegend en wiens vader door de Sovjets gedurende 3 jaar naar Siberië gestuurd werd als straf - uiteraard - kon geen lid worden van de Jeugdorganisaties van de SED en mocht niet studeren. Alleen een kerkelijke roeping kon hem de mogelijkheid bieden toch te studeren, maar goed, sommigen vinden theologie geen studie en dat komt mij een aperte misvatting over. Zeker als men de verdere levensweg van Gauck bekijkt, als pastor in Rostock en later in de vredesbeweging, als lid van Bundnis met de Groenen om tenslotte tien jaar lang de archieven van de STASI die niet vernietigd waren te beheren, onder de nieuwe Duitse Bondsrepubliek. Hij werd enigszins toevallig president, maar blijkt met Angela Merkel een zeker vertrouwen te genieten, ondanks de heisa rond "Wir schaffen das", omdat velen in de Oostelijke Länder er geen goed oog hebben, want gedurende veertig jaar waren er wel enkele vreemdelingen in de DDR, Vietnamezen en Afrikanen, maar heel weinig mensen uit de Arabische wereld. Is  Berlijn nu hip en een centrum van de wereld, dan was Oost-Berlijn veertig jaar geleden aan het doodbloeden. De intellectuelen die mee de DDR hadden geschraagd, zoals Anna Segers of Victor Klemperer waren dood of erger nog, van vele illusies beroofd. Eugen Ruge heeft over die sfeer van bekende maar niet in het oog springende Oost-Duitse middenklasse een mooi portret geschilderd "Bij afnemend licht". Gauck was en is dus een figuur die er van af staat van die oude elite en hij wordt door burgers uit Saksen geconfronteerd met de gevolgen van langjarig beleid, waarbij de migratie voor hen een grote inbreuk is. Omdat ze menen dat een land homogeen hoort te zijn. Gauck heeft zich tegen die idee fixe die in de voormalige Länder van de DDR blijkbaar nog leeft.

Heldendom zonder gevaar is geen heldendom, zegt men wel eens. Het gaat er dus om, dat men iets te riskeren heeft of beter nog voor een belangrijke zaak iets, zijn of haar hagje overheeft, dan komt het erop aan ook tot het uiterste te gaan indien nodig. In deze tijd vermoordt men niet zo gemakkelijk meer, maar Malala Yousafzai werd wel neergeschoten in Pakistan omdat ze school wilde lopen en in het UK geopereerd en gered.  daarna groeide ze uit tot een bijzondere figuur, die verder streed voor onderwijs voor jongedames in Pakistan. Nu valt wel te begrijpen waarom jongens en mannen niet altijd graag zien dat vrouwen studeren en kennis verwerven, want niet zelden worden ze beter, die meisjes.

Wie zoeken we dan, als we helden zoeken? Voor een pak Amerikanen is Donald Trump een idool, maar is hij ook een held? Net zo min als Hillary Clinton, want zij worden niet armer als ze hun doel niet bereiken. Maar moet men dan een held zijn om het goed te doen? Was Achilleus een groot held, of, zoals Sandor Marai het laat verstaan, alleen maar een sabelsleper, in de greep van zijn emoties.

Maar soms valt het voor dat iemand begrijpt dat vluchten niet meer kan en dat zwijgen uitgesloten is. Of het werkelijk zoveel waard is? Dat weet men niet altijd, maar zo te zien worden verhalen soms opgevist en opnieuw in omloop gebracht. Wie doet het onverwachte, wie durft een dictator te weerstaan - maar daar hebben we geen weet van ten onzent - of kan onrecht uitroeien? Er zijn er vele die er zich academisch voor inzetten, het bestrijden van armoede en onrecht. Men zou het wel willen, maar wie het luide roept, moet weten dat onrecht bedrijven niet in het systeem zit, maar dat het systeem er wel gelegenheid toe biedt. Het zijn wel mensen als u en ik die bewust of banaal weg vergeet wat rechtvaardig is. Helden doen wel eens wat moet, maar diegene die voor velen onder ons een held is, blijkt zelden in die sfeer veel te betekenen. Net omdat helden, echte helden zelden uitkomen voor hun daden, dat ook, maar omdat ze meestal pas geboren worden na hun dood, in de geest van mensen die een held nodig hebben.

Vercingetorix? Gallische leider die in Alesia, omgeving Beaune (?) een definitieve nederlaag leed waardoor Caesar Gallië tot Romeinse provincie kon omvormen. Op Asterix en Obelix hoeven we niet echt beroep te doen, hoe goed de verhalen wel een en ander meegeven, vooral over de Romeinen en hun gewoonten. Over Gallië valt niet zo heel veel te putten uit de klassieke historische werken. al behoorlijk wat te lezen, maar het punt is dat we vooral de Romeinse versie kennen en dat de archeologie meer te vertellen heeft dan bijvoorbeeld Jules Michelet en Ernest Lavisse konden verhalen. Toch zou Vercingetorix in de loop van de 19de eeuw, ten tijde van Lodewijk Napoleon ofte Napoleon III en nadien een nieuw leven beginnen. Tot voor kort zou men gedacht hebben dat de Fransen de oude frase wat weggemoffeld hadden, maar Sarkozy begon er toch weer over, dat de nieuwe Fransen ook de geschiedenis dienden te kennen van Frankrijk, dus ook van "nos ancètres les Gaulois". Natuurlijk kan men beter de geschiedenis kennen van de regio waar men leeft, maar die nieuwsgierigheid lijkt ook bij autochtone inwoners af te nemen, al vergt ook dat de nuance dat we graag de petite histoire meenemen, maar gedetailleerde, uitgekristalliseerde inzichten, die vindt men te lastig.  Het werk van Francis Ferrand of Jean-Christophe Petitfils, komen bij ons zelfs helemaal niet aan de orde. Zelfs topfiguren uit de Verlichting blijken zelden meer dan silhouetten.

Hoe we geschiedenis kennen of hoe we bepaalde figuren bejegenen, als helden of minder fraai, blijft altijd nog afhankelijk van de kennis waarover we beschikken. Velen zullen hier te lande de schouders ophalen als het over Hindenburg, de held van Tannenberg gaat laat staan dat iemand zich er rekenschap van geven zou dat in Kabylië ooit een prinses de wapens heeft opgenomen tegen de oprukkende Arabieren en zo de Berbers of Kabyliërs een identiteit gaf. Ook zij lijkt vooral een mythische figuur, maar of dat een probleem moet heten? Helden spreken zelden en als ze het toch doen, kan men het onverwachte verwachten.

Sarkozy sprak dus over Vercingetorix en over onze voorouders de Galliërs, die hier leefden voor en na de Romeinse verovering. Hoe men leefde in dat grote gebied tussen de Pyreneeën en de Rijn, blijkt niet altijd zo duidelijk en toch, we zijn dan misschien allemaal wel nazaten op een of andere manier van Karel de Grote of van Djenghis Khan, maar hoe die mensen leefden, hoe ze overleefden en toch ten tijde van Caesar's veroveringsoorlog behoorlijk welvarend bleken. Voor hij zijn heldhaftige oorlog begon, zouden ze zelfs trouwe bondgenoten zijn geweest, waarbij de aristocratie diende in de legers van de Romeinen.

Het beeld dat Sarkozy suggereert kan men daarom best met enige afstandelijkheid bejegenen. De inwoners van dat gebied, van de Pyreneeën tot de Rijn en de Alpen kan men Galliërs noemen, maar hoe of het zat met talen, met bezigheden en met de aankleding van het leven, met de rituelen en overtuigingen, begint men wel stilaan te weten, maar hoe of die beinvloed waren door gebruiken in andere culturen, blijft onduidelijk. Juist die voortdurende wisselwerking, handel, vrijhandel maakte dat grote gebied mee welvarend, maar in onze beeldvorming hebben we daar weinig mee aangevangen.

De held der Helden was Alexander de Grote, uit het armtierige Macedonië die de halve wereld veroverde en zelfs nu nog herinnerd wordt in verhalen over Iskander, van Aleppo tot in de Hindoekoesj - het gebergte in Afghanistan, vlakbij de Himalaya - waar volgens antropologen nog sporen van het Grieks en de Griekse aanwezigheid te bespeuren zouden zijn. Jawel, ook de Galliërs moeten Alexander gekend hebben, want de aanwezigheid van Griekse kolonies op de kusten van Zuid-Frankrijk sinds de 8, 7de eeuw voor Christus, maak dit best mogelijk. Maar wat te denken van Alexander als held? Nogal ambigue en zeker niet enkel alleen de joviale legerleider, eerder tenderend naar tirannie en tot adaptatie aan de gebruiken in bezette gebieden.

We hadden het wel al over helden, maar nu in de media al eens verzucht wordt dat we geen helden vinden, kwam ik tot het inzicht dat we ze wel zullen vinden, als we ze nodig hebben. Hebben we die nodig tenzij om onszelf moed in te spreken, of verdwijnen helden vanzelf als het even moeilijk wordt, zoals Achilleus volgens Sandor Marai aan Odysseus gezegd zou hebben, want volgens bijvoorbeeld Adorno was Odysseus geen held, laat dat duidelijk zijn: te slim, sluw, berekend en met zichzelf bezig... Dus zal iemand wel Jan Breydel of Malcolm X van onder het stof halen, waarbij ze vooral gemeenschappelijk hebben dat ze als held kunnen fungeren, of ze er nu mee instemmen of niet.

Bart Haers  zondag 23 oktober 2016

Waarom CETA goed kan zijn


Dezer dagen(Geschokt) Vertrouwen?
Kritische zin en wantrouwen


Paul Magnette haalt uit naar CETA en naar bepaalde beschikkingen, omdat hij meent dat hij daardoor als Waals minister-president geen kans meer zou hebben beleid te voeren. In feite kon CETA en TTIP er maar komen omdat we in Europa al enige tijd doende zijn producten te omschrijven en stevige standaarden te hanteren. Dat er grote spelers zijn die proberen hun marktpositie te versterken is geen geheim en dat de overheden, ook de Europese daarbij vaak arbitrage ten behoeve van consumenten en kleinere bedrijven verrichten, raakt geheel ondergesneeuwd. CETA staat niet in verhouding tot wat makelaars in koffie en meubelbedrijven doen.

Canada heeft net als Europa een gematigd liberaal staatsbestel en de normen inzake arbeid, volksgezondheid, milieu zelfs lopen niet zo ver uit elkaar, Canada deelt met Europa een cultuur die ook nu nog goed stand houdt. Maar tegelijk is de wereldeconomie een alomvattend systeem geworden, waardoor wij wel eens enkele voordelen zouden kunnen verliezen. Net een nieuwsoortig Handelsverdrag kan die pil vergulden, meer ook niet.

Ook in CETA zelf is iets ingeslopen dat onze instellingen de laatste decennia voor problemen stelt. Niet het feit dat u en ik kritisch kijken naar wat zij doen, maar dat zij a priori tot foute conclusies zouden komen, conclusies die de sterke versterken en de zwakke... zorgt voor een wantrouwen dat bijvoorbeeld bij rechtbanken wel kan voorkomen, maar niet a priori het geval is - de praktijk laat zien dat wie recht in de schoenen staat het pleit ook kan winnen[i]. Het hangt er maar vanaf wat men met "zwak" bedoelt en wie zich "zwak" noemt. Den Donald (Trump) noemt zich ook graag slachtoffer van Washington, maar wie daar zomaar geloof aan hecht, moet later niet komen klagen.

CETA stond al langer op het programma en er werd, zoals dat gaat in goed vertrouwen over onderhandeld en wellicht werd er vanwege onderhandelaars met de uiteindelijke beslissers teruggekoppeld, maar zulke onderhandelingen gebeuren niet op straat, wil men ergens uitkomen. Zeuren over achterkamertjes blijkt dan ook hypocriet. Het probleem bestaat hierin dat we wel moeten erkennen dat er altijd belangen gemoeid zijn, waarbij de ene protectionisme vraagt en de andere juist wegnemen van belemmeringen.

Bekijkt men de werkzaamheden van de WTO, Wereldhandelsorganisatie en andere instellingen waar men protectionisme probeert te vervangen door open handelsruimten, dan zal men zich wel afvragen waarom er dan nog afzonderlijke handelsverdragen nodig zijn, maar die bilaterale aanpak blijft ook gunstige effecten ressorteren. Alleen is bij CETA de EU aan zet en niet elk van de 28 (27) lidstaten. Dat die lidstaten unaniem moeten onderschrijven wat de EU bereikt heeft, was niet per se vereist en dat in België daarom de deelstaten mogen meespreken is al helemaal niet verwacht geweest. Waarom Groen zonder meer CETA verwerpt, blijft niet hangen, behalve dan dat Groen ECOLO volgt en die moeten wel mee met de PS, die een binnenlandse kwestie wil regelen. Wel brengen zij zonder meer kritiek op het akkoord, in de wetenschap dat maar weinig mensen de in & outs ervan kennen. Het feit dat de media er ook niet veel toe bijgedragen heeft, de brede media opdat wij goed geinformeerd zouden kunnen oordelen.

Het probleem met CETA blijkt te zijn dat wij, u en ik menen dat zo een arbitrage-instantie alleen in het voordeel van de grote spelers zal oordelen, maar de staten zijn ook betrokken en bovendien is er nu ook een beroepsinstantie voorzien. Wie nu kan zeggen waarover de arbitrage mag gaan, mag het zeggen, maar het gaat dus niet over gewone meningsverschillen, alleen over zaken waar een bedrijf de waarde van een investering bedreigd ziet door nieuw beleid van een nationale regering. en ja, ze dienen bezwaren in maar of die gehonoreerd zullen worden.

Hoe zal dat uitpakken? Voor wie zal dat nadelig uitpakken? Wie plukt de vruchten? Daarover valt momenteel niet zo heel veel te vertellen maar als een regering banken wil nationaliseren of olieraffinaderijen, zal dat binnen CETA door een arbitragecommissie geregeld moeten worden. Geldt dat ook voor nieuw beleid inzake voeding of landbouw?

Maar wat zouden de baten kunnen zijn? Daarover hoort men niet zo heel veel en daar was het om te doen. Er zijn de onmiddellijke voordelen voor uitvoerders, in Vlaanderen goed voor 1,6 miljard euro, Wallonië voert 160 miljoen aan goederen en diensten uit. Over de invoer uit Canada hoort men nog minder maar de data zijn beschikbaar[ii]. We hebben de gewoonte in economie om te gaan met grote getallen, maar doorgaans blijkt de dynamiek belangrijker en wat reëel gepresteerd wordt van groter gewicht, of nog, elke euro moet verdiend worden en ook de handelsbalans is een conglomeraat van vele activiteiten en beslissingen.

Wie dus over handelsbetrekkingen tussen Europa en Canada wil spreken, zal zich dus best afvragen wat de bedoeling van de intensivering via het nieuwe handelsakkoord kan zijn en wat de drijvende kracht is achter het verhaal. De vaststelling dat China in de wereldhandel steeds sterker wordt en dat het land klaar is om volwaardig deel te nemen aan de open en vrije markt, zal het toelaten haar producten nog goedkoper op de wereldmarkt te gooien. Voor de productie van grondstoffen, basisproducten als staal en zelfs eindproducten kan de Chinese productie veel industrie ten onzent ondermijnen en dus werkgelegenheid op de helling zetten. Ook TTIP maakt deel uit van die bezorgdheid, waarbij opvalt dat bij beide onderhandelingen de zorg om de gevolgen van ongeremde globalisatie aan de basis ligt van deze handelsakkoorden, zien tegenstanders er vooral een nieuwe stap in dat proces in. Heeft men dan niet goed uitgelegd? Wat viel er uit te leggen, als men deze overwegingen al voor 2008 kon lezen en onder meer Angela Merkel pleitte voor zo een trans-Atlantische handelsruimte.
 Tra
Zekerheid kan niemand bieden en de vruchten van het beleid, van deze akkoorden zullen moeten blijken, maar men kan ook maar best eens om zich heen kijken: het hout dat Canada wint in bossen in British Columbia en Alberta wordt zo duurzaam als mogelijk geproduceerd, dat wil onder meer zeggen dat er nieuwe aanplantingen komen en dat men het boreale woud maar ook de wouden in het meer gematigde deel blijven indrukwekkend. Natuurlijk heeft de mens en zeker de Europeaan van de natuurlijke rijkdommen zoveel mogelijk willen profiteren maar toch blijft het woud in Canada behoorlijk beschermd.

Het blijft opvallend dat we er maar niet uitkomen of menselijke activiteit überhaupt kan zonder schade toe te brengen aan de natuur en hoe we een en ander toch in evenwicht kunnen brengen. Uitgebreide ecosystemen beschermen, zoals Alexander von Humboldt al had begrepen, blijft belangrijker dan species beschermen, al weten sommige in een menselijke biotoop als steden wel te overleven door zich aan te passen, zoals de vos, de meeuw en kauwen. Kleinere vogelsoorten hebben er wel onder te lijden.

Toch zal men dat niet via CETA kunnen regelen, want de kwestie blijft dat we onze doelstellingen over economie en handel enerzijds, welbevinden en milieubeheer anderzijds niet zomaar onder een noemer kunnen brengen. Duurzaamheid vormt ertoe een stevige aanzet, vertelt men mij, maar het gaat erom dat we in onze vrij goed geregelde samenleving veel hebben kunnen bereiken, zoals het verbod vogels te vangen met netten die hen geen kans op ontsnappen geven. Ook inzake herstel van de rivieren en beken hebben we de afgelopen veertig jaar veel bereikt, maar uiteraard zijn we er nog niet en daar verschillen activisten en anderen van mening. Natuurlijk zal men verhinderen dat woonwijken nog rechtstreeks lozen in beken, laat staan dat fabrieken zich dat nog mogen veroorloven. Het is dus van belang dat we de goede dingen doen, maar dat staat zowel voor ons als voor Canada los van die handelsakkoorden, maar het gaat wel om een gemeenschappelijke zorg.

Sinds de negentiende eeuw hebben in de VSA en Canada natuuronderzoekers ook de taak op zich genomen de natuur niet meer dan nodig te vernietigen, reservaten op te zetten die grote ecosystemen beschermen tegen landbouw, grondstoffenwinning of recreatie. Het is dan wel niet zo dat landbouw altijd schadelijk is, de toepassing van technologie, zoals in de jaren 1930, toen stofstormen de Midwest hebben geteisterd heeft laten zien dat ondoelmatig gebruik van machines of ondoordacht gebruik grote gevolgen had: erosie en verlies aan vruchtbaarheid.

Is het voldoende natuurreservaten aan te leggen? Men kan verwijzen naar biotechnologie en de inzet van GGO en dan blijkt het moeilijk tot overeenstemming te komen over de vraag of we die in de vrije natuur mogen aanwenden, maar wel voor eugenese. Het gebruik van hormonen in de veeteelt vormt voor Europeanen een groot probleem, maar in Europa blijft men overdreven veel antibiotica aanwenden, al legt men dat niet zo duidelijk uit.

Ik denk dat het nuttig is bij de waardering voor CETA dus een hoop overwegingen te laten wegen en dat het moeilijk is daarbij tot een niet controversiële conclusie te komen, want afhankelijk van de criteria zal men bepaalde conclusies naar voor schuiven. Geopolitieke overwegingen lijken bij de afwijzing nauwelijks mee te spelen. Kwesties als consumentenrechten en in het bijzonder volksgezondheid lijken mee te spelen, maar of men de juiste benadering aanwendt, heb ik nog niet kunnen vaststellen. Discussies over de prijzen van kankergeneesmiddelen, zoals er deze week een aan de orde was, de prijs voor de patiënt en die voor de sociale zekerheid, de winsten voor de producenten - die het product vaak zelf niet ontwikkeld hebben - kunnen en moeten gevoerd worden. Maar of dat via CETA en TTIP geregeld kan worden, blijft nog de vraag, want hier komen ethische vragen aan de orde en of men het onderzoek kan financieren en vervolgens nog eens zwaar betalen voor de resultaten. Wie hier onmiddellijk een antwoord klaar heeft, mag het zeggen, maar mij komt het voor dat dit niet zo eenvoudig is. Wat is rechtmatige winst?

Men kan dus een en ander op CETA aanmerken, maar of we het daarom zomaar afschieten, zoals Paul Magnette, Minister-president van de Waalse gewestregering, blijft nog maar de vraag. De zaak is dat per slot van saldo de werkgelegenheid van dat gewest nog steeds laag is, dat men zich als partner weinig loyaal opstelt en aan het einde van de rit, zal vooral de arbeider in Ath of Charleroi die nog maar eens de dupe is, redenen hebben om te klagen, maar die zal misschien toch voor Magnette blijven kiezen.

Dat men over CETA een debat heeft opgezet kan een goede zaak zijn, alleen heeft men de hele tijd met de mogelijk negatieve aspecten ervan uitgepakt. Burgers vertrouwen die arbitrage niet en vergeten dat het merendeel van de conflicten toch via de gewone rechtbanken zullen verlopen. Het debat laat vooral zien hoe verhard de toon is en hoe we voortdurend redenen vinden om de overheid vooral te wantrouwen en ook de spelers van grote bedrijven, met uitzondering van Steve Jobs en dat lijkt mij niet redelijk. Hebben we de indruk dat het debat niet gevoerd werd, dan moet gezegd dat de media vaak maar dossiers aankaarten als er veel protest komt. Die activisten kunnen nooit fout handelen, zo lijkt het en dat steekt.


Bart Haers  
[i] Men kan dit naïef noemen, beweren dat mensen bij de rechtbank recht vinden, maar er is een verschil tussen strafrechtzaken en kwestie voor burgerlijke rechtbanken. Wie niet ziet dat rechters in die burgerlijke zaken vaak onafhankelijk en zonder aanziens des persoons weet te oordelen, zal dat toch moeten aantonen. Hoe is nog een andere vraag. Huurconflicten, erfeniskwesties, echtscheidingszaken roepen grote emoties op en wie zich benadeeld voelt zal dat wellicht ontkennen, maar stellen dat de rechter zomaar en zonder goede afwegingen tot besluiten komt, kan men niet zomaar beweren. Toch leeft het wantrouwen zeer sterk.
[ii] http://www.abh-ace.be/sites/default/files/Bilateral_notes/August1_2015/20150923_-_notes_canada_-_nl_-_bat-web_-_ld.pdf

zaterdag 22 oktober 2016

Boudry, de waarheid en de kentheorieKritiekWaarheid
Hoe onfeilbaar is onze kennis
en andere vragen

Sinds ik Maarten Boudry
in Brugge hoorde spreken
over zijn boek "illusies
voor gevorderden" was
er een onbestemde ergernis.
In de discussie over het boek
bleef het een raadsel waar
hij met zijn waarheidsbegrip
kan uitkomen, als hij
niet dat precies wil uitleggen.
Maarten Boudry schermt al enige tijd met het waarheidsbegrip als wapen tegen illusies, vooral tegen gevaarlijke illusies. Kan hij stellen dat we met de waarheid beter af zouden zijn, dan blijft het nog onduidelijk wat waarheid is en hoe we waarheid, ware inzichten kunnen verwerven. Kentheorie komt in zijn discours echter niet uitvoerig aan bod en dat mag verbazing wekken. Laat het zo zijn dat we sceptisch aankijken tegen een voorstelling van zaken waarbij de kentheoretische aspecten onbesproken blijven, dan nog is het de vraag hoe we illusies als onwaar kunnen afdoen, zonder er zeker van te zijn dat onze kennisverwerving onfeilbaar is. Kentheorie en epistemologie blijven al net zo ver buiten beeld als de filosoof zich vragen zou stellen over de aard van ervaring.

Het debat op televisie, of was het gewoon wat tateren, waarbij Ignaas Devisch op de rooster werd gelegd over zijn opiniestuk in een krant: moeten atheïsten/vrijzinnig humanisten zich nog wel bezig houden met het bestrijden van de religie - merk op dat het voorheen ging om een antiklerikale strijd - terwijl hij meent dat er veel interessantere projecten voorliggen, werd door de al even atheïstische Maarten Boudry van antwoord gediend. Over hoe we aarde leefbaar kunnen houden had het kunnen gaan of hoe gaan we om met beschikbare tijd, nu een deel van onze werkzaamheden door computers en robots gedaan kan worden. De nieuwe technologie biedt daarbij ongetwijfeld perspectieven, maar ook dan zal men als humanist niet zomaar op de trein van de vooruitgang kunnen springen. Bedachtzaamheid is nog altijd aan de orde.

Maarten Boudry vond het leuk nog eens te mogen uitpakken met de noodzaak van de strijd tegen illusies. Illusies misleiden en brengen tot foute inzichten en erger nog, foute daden. Religieuze dogma's zijn uiteraard de ergste illusies, de gevaarlijkste illusies en dus moet men nog maar eens vaststellen dat god niet bestaat of kan bestaan. Anders zouden we tot verkeerde gedachten kunnen komen, bijvoorbeeld dat we in staat zijn tot betrokkenheid, tot weemakende liefde voor de schepping, ook voor kakkerlakken en zeekomkommers.

Het probleem is dat Maarten Boudry ons niet uitlegt hoe we de waarheid kunnen verwerven, tenzij door wetenschappelijke studie. Natuurlijk kan wetenschappelijke studie ons veel kennis bijbrengen, maar juist de wetenschappelijke theorie gaat ervan uit dat elk inzicht op zeker ogenblik op goede gronden door een andere verbeterd, gewijzigd kan worden. Bovendien zijn er domeinen, zoals toegepaste wetenschappen, waar elke situatie weer eigen, bijzondere benaderingen en berekeningen vergt. Hoe men vandaag betere handprothesen kan maken, berust op enerzijds het vermogen van zo een meer verfijnde prothese te maken en het meesterschap om de vervanghand te ontwikkelen. Er is het algemene en het bijzondere en dat onderscheid blijkt in de waarheidsopvatting van Maarten Boudry niet of nauwelijks aan bod te komen.

Toch zit daar de crux van het probleem: wat zijn we voor mensen dat we onze voorstellingen maken van fenomenen die we niet kunnen kennen? Of gaat het om fenomenen waarvan we oorzaak noch gevolgen kennen? De hele discussie gaat over wat we kunnen kennen, hoe we het kunnen kennen en wat die kennis betekent. Wie gelooft nog dat een perpetuum mobile mogelijk is? Sinds Stevin en de formulering van de basiswetten van de thermodynamica weten we dat het niet mogelijk is een perpetuum mobile te bouwen. Die kennis zou men in het secondair onderwijs moeten meekrijgen, net als het belang van die wetten van de thermodynamica. Maar toch zijn dat inzichten die niet altijd zo algemeen bekend als men zou verwachten. Hier schiet het onderwijs wel eens terug, zo te zien, maar ook in de media doet men weinig inspanningen om basiswetenschappelijke kennis te blijven uitdragen. Het zou een humanist passen als hij of zij daar meer inspanningen toe zou doen.

Het verschijnen van "Le capitalisme au XXIième siècle" van Thomas Piketty bracht de gemoederen in vervoering, terwijl de zwakte van het onderzoek van Piketty erin bestaat alleen oog te hebben voor bezit op een bepaald moment van personen en families. Hoe fortuinen tot stand komen en verkruimelen, blijft buiten beeld. Tomas Sedlacek schreef in dezelfde tijd een boek over economie, "Economie van goed en kwaad" en kreeg in Vlaamse media gewoon geen aandacht. Een recensent vond het nodig om te stellen dat het boek nogal slordig in elkaar zat, terwijl Sedlacek liet zien dat economie ook een kwestie van verhalen is, waarna theorievorming wel vaak uit die verhalen blijkt. De waarde van geld, anticonjunctureel beleid, cyclische investeringen en anticyclische... dat alles zit al lang in de wijze waarop mensen over hun bestaansvorm als individu en als lid van een gemeenschap, van een staat ook nadenken. Vertelt Piketty onzin? Geenszins, maar de betekenis ervan voor burgers, voor personen is van gering belang, omdat men al een heel ander economisch systeem moet opzetten, waarbij de vraag is of de meerderheid er beter af zou zijn. Wat is waarheid in het beleid van Venezuela sinds Maduro en diens voorganger de macht in handen kreeg? Kan men zonder blozen beweren dat de schuld vooral bij hen ligt die het land verlaten hebben, omdat ze onteigend werden? Waarheid, waar ben je?

Nu meent Boudry wel dat ook antireligieuze bewegingen als het communisme, c.q. het Marxisme-Leninisme of het nazisme - in het fascisme is de vijandschap met religie minder evident - gevaarlijk bleken, maar toch, het is de religie, zegt de filosoof die voor de grootste ellende zorgt.

Over welke waarheid heeft hij het dan? Alleen dat een godsgeloof of een geloof in een leven na de dood alleen maar een illusie kan zijn. Hij spreekt niet over de vraag of we in staat zijn tot een kennis van de werkelijkheid. Natuurlijk, we weten historisch zeker dat we die werkelijkheid slechts geleidelijk verkend hebben en pas zeer geleidelijk zijn we tot het complexe wereldbeeld gekomen dat we kennen en ook het mensbeeld werd er niet eenvoudiger op. De discussie over het brein en de relatie van die brok grijze massa en ons bewustzijn laat zien dat we nog altijd helemaal tot de finesses van het neuraal systeem zijn gekomen.

Kenbaarheid van de wereld, werkelijkheid blijft dus cruciaal als het over waarheid gaat en het valt op dat Maarten Boudry de lezer niet onderhoudt over hoe we tot kennis kunnen komen en hoe die zich verhoudt tot de werkelijkheid. Gadamer, Rorthy en Davidson, aldus Frank Ankersmit hebben de problematiek van werkelijkheid en de kennis ervan niet geheel kunnen oplossen. Als we iets weten over wolken, kennen we dan de wolken? Of is het slechts iets over condensatie en over het ontstaan van spanningsvelden, die tot orkanen of stormen kunnen leiden? Nu kan men voorspellen of een orkaan dan wel een tyfoon zeer geweldig en gevaarlijk zou uitpakken voor kust- en eilandbewoners in de gebieden, zodat die kennis nuttig en aanwendbaar is gebleken. De inzichten van Dick Swaab over het brein laten ons vooral zien dat men het brein en zenuwstelsel op verschillende manieren kan behandelen en dat de kennis ervan inderdaad grote gevolgen heeft voor het mensbeeld, voor de betekenis van vrijheid, verantwoordelijkheid en zo verder.

Frank Ankersmit heeft in zijn onderzoek" de sublieme historische ervaring" in de inleidende hoofdstukken over de plaats van de ervaring in de kentheorie. Als hij dat aanpakt, roert hij dus de vraag aan hoe de werkelijkheid kunnen kennen en wat in feite de problematiek van de kentheorie vormt: is wat wij kennis van de werkelijkheid zien ook die werkelijkheid zelf? Richard Rorty heeft betracht de waarheid uit het debat te halen, door te verwijzen naar de linguïstiek want via de logica komt men er niet.

Uitspraken of sneeuw wit is, kan men gemakkelijk als waar beschouwen, tot men bedenkt dat bij het smeltproces de witte kleur verdwijnt, meer nog, in bepaalde atmosferische omstandigheden kan sneeuw blauw lijken of zelfs rose, als de ondergaande zon erop schijnt. De kleur van de sneeuw zelfs als we die wit noemen, is nog steeds afhankelijk van atmosferische omstandigheden en doorgaans zal men niet anders menen dan dat sneeuw wit is en altijd schoon.

In de waarheidsopvatting of beter het gebrek aan duidelijkheid bij Boudry over wat waar is en geen illusie, heeft de ervaring geen plaats en dat lijkt mij een problematische benadering, omdat we al langer weten dat wat een wetenschapper zien kan van materie door anderen niet gezien wordt. Kijken we naar een beeld van een supernova of naar bepaalde beeldvormingen van het brein die via fRMI-scanners tot stand komen, dan kan de onderzoeker zeggen hoe dat beeld tot stand gekomen is, maar niet zonder meer bewijzen dat wat er te zien is, ook de werkelijkheid is. Ook de resultaten van radiotelescopen stelt men wel eens voor in beelden, maar dan zegt men dus bepaalde radiosignalen overeenkomen met bepaalde visuele vormen, zodat men zich een beeld kan vormen van die interstellaire werkelijkheid, zonder dat we daarom dichter bij die werkelijkheid zelf komen. Dat hoeft op zich niet problematisch te wezen, maar we zien dat de populaire wetenschapskritiek en kritiek vanwege religieuze leiders of goeroe's juist gebruik maken van die onzekerheid of beter, de indirecte wijze waarop we waarnemen.

Het komt mij voor dat Maarten Boudry inderdaad weinig aandacht heeft voor hoe mensen dingen ervaren, fenomenen die hen persoonlijk raken of waar ze persoonlijk iets mee denken te hebben. Zo kan men zonder twijfel de zwarte legende van de godsdiensten oplijsten, maar tegelijk waren en zijn er  vooruitstrevende bewegingen zoals de Quakers die mee aan de basis lagen van het verbod op slavenhandel en uiteindelijk ook het houden van slaven. Ook de vrouwenemancipatie kwam niet alleen van progressieve geesten, zoals bijvoorbeeld ook de laïcisering van de Franse samenleving en het doorvoeren van de scheiding van kerk en staat in het begin van de twintigste eeuw begon bij protestantse politici en leidende figuren uit die beperkte groep in de Franse samenleving.

Die historische waarheid lijkt Boudry te ontgaan en men zou het ongemakkelijk vinden dat iemand op die positieve rol van religie in de geschiedenis speelt, men zou de brenger van de boodschap gemakshalve onder vuur kunnen nemen, het blijft niet minder zo dat bijvoorbeeld in e Pruisische provincie Poznan de emancipatie van de Poolse arbeiders mee op conto van de kerk te schrijven is, net als Solidarnosc dankzij de steun van de katholieke kerk algauw heel wat legitimiteit wist te verwerven.

Waarheid en illusie, het blijft een merkwaardig spel van inzichten en invalshoeken. Voor Maarten Boudry is de waarheid eenduidig en is het eenvoudigweg zo dat er tegenover waarheid alleen onwaarheid kan staan en dus zeker ook illusies. Voor Kant blijkt het probleem te zijn dat we met ons verstand geen volmaakte kennis kunnen komen van de werkelijkheid; waarover we beschikken is een afspiegeling van de werkelijkheid, of zou dat geen illusie zijn.

In de filosofie is al sinds Plato debat over wat we kunnen kennen en hoe we dat kunnen kennen, zoals ook Kant ons ging bevragen:

Wat kan ik kennen?
Wat moet ik doen?
Waarop mag ik hopen?  

Laat het dus duidelijk zijn dat er niets zo moeilijk te vatten is als de waarheid, dat we leugens, ook zelfbegoocheling niet altijd onderkennen, kan men wel begrijpen, maar dat bijvoorbeeld elke niet op wetenschappelijke deductie geformuleerde gedachte a priori fout zou zijn, kan men toch niet onderschrijven. Water van 18° C kan warm zijn als men in zee wil zwemmen, maar kan fris zijn in het zwembad, omdat de verwachtingen anders zijn. Of zoals de weermannen het nu zeggen bij vorstdagen, de gevoelstemperatuur kan veel lager uitkomen dan wat we onder thermometerhut aflezen.

Het is me hierbij dus vooral te doen aan te geven dat wie het over illusie en waarheid heeft en daar een dikke turf aan wenst te wijden, ons toch ook altijd over de kenbaarheid van de waarheid moet onderhouden. In geen enkele recensie tot nog toe heb ik dat probleem behandeld gezien. De auteur zou zich inlaten met de vraag of illusies nuttig kunnen zijn en hoe schadelijke illusies - hoe hij een en ander definieert blijft ook al bedenkelijk eenvoudig - tot stand komen. Alsof katholieken, protestanten allemaal en zonder uitzondering de bijbel letterlijk zouden nemen, terwijl de atheïstische filosoof Ludo Abicht net verwijst naar Origines die naast de mogelijke letterlijke lezing - die men zelden lang kan volhouden tenzij als men er een dogmatiek van maakt - ook de allegorische en finaal de anagogische lezing in overweging neemt. Dirk Verhofstadt meent overigens ook te weten dat christenen, ondanks zeventienhonderd jaar uitgebreide commentaren op de bijbel, van wisselende kwaliteit weliswaar - dat gelovigen alleen maar de schone bladzijden zouden lezen, de rozige, lieverig doende pagina's. Natuurlijk kan ik Ayaan Hirsi Ali volgen als zij vaststelt dat de Koran twee duidelijke verhaallijnen vertoont, die van Medina en die van Mekka, waarbij vrede tegenover oorlogsbereidheid komt te staan.

Is het geen observeerbare werkelijkheid dat sinds Augustinus ook de grondslagen werden gelegd voor een seculiere opvatting en dat anderzijds - om aan Alicja Gescinska te refereren - mensen die wel zeggen te geloven maar er niets mee aanvangen, ook niet echt iets bijbrengen en dus wat visie aangaat weinig betekenen en inbrengen in het maatschappelijke leven. Misschien moet ik me niet zo druk maken om dat boek van Boudry, maar dat men nergens ingaat op de claim dat hij weet wat waarheid is en hoe die waarheid tot stand kan komen, blijft voor mij een pijnlijk gemis in het debat. Kentheorie is misschien wel heel abstract, maar als men de grote discussies in de filosofie kent, dan weet men dat hoe men tot waarheid komen kan, niet zomaar kan poneren. Dat het moeizaam wroeten is om de relatie tussen wat we weten en ervaren als goed of nuttig te kunnen leggen, maakt het moeilijk die benadering helemaal ernstig te nemen. Hoe komt het toch dat het niet over wetenschapsfilosofie gaat in verband met dit boek? 


Bart Haers     

vrijdag 21 oktober 2016

Plus est en vous: allmensch

Recensie


Goede mensen
Allmensch en het streven naar beter


Bijschrift toevoegen
Alicja Geschinska; Allmensch. Van middelmaat tot Meesterschap. Academia Press 2016. in: Reeks: Karakters. Filosofie en literatuur in Zakformaat. 39 pp. € 7,99

Alicja Gescinska blijft naarstig op zoek naar wat mensen beter kan maken, zonder het voor hen te willen oplossen. Zij gaat te rade bij filosofen van deze tijd en voorheen, om aan te geven waarom we vandaag soms de indruk krijgen dat mensen er zich gemakkelijk van afmaken. Toch is het net de vraag of mensen bereid zijn met middelmaat vrede te nemen, voor zichzelf. Allmensch is geen Jedermann, niet zomaar iemand die op alles ingaat en zich laat meedrijven, maar precies op zoek gaat naar mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Wat we doen, willen en dat omdat we overwegen dat het goed is, dat het beter maakt, onszelf maar ook de omgang met anderen, aldus Gescinska, kan men in een woord passen: "Timshel", Gij kunt het.

In deze tijden spreken over een betreurenswaardig verzinken in de middelmaat botst op wel meer tegenwerpingen, wat de auteur er niet van weerhoudt dit punt aandachtig onder de aandacht te brengen. Middelmaat is onontkoombaar in de mate dat we ons daarbij verlaten op statistiek en op bijvoorbeeld meten van het IQ. Middelmatigheid aanwrijven gebeurt wel vaker, waarbij we onszelf op een piëdestal zetten en anderen voor onwetend houden of onkundig. Maar er is een middelmaat van de geest, waarbij men vooral betracht salonfähig door het leven te gaan en absoluut niet origineel te willen lijken. Sommigen gaan dan wel net proberen uit te blinken en denken dat ze meningen moeten spuien waarvan ze menen dat anderen ervan huiveren en ervoor op de vlucht slaan. Meestal valt dat dan "vet" tegen, want we zullen net dergelijke tafelspringers verwaand vinden maar willen er zelf niet voor onderdoen. Waar het dan wel over lijkt te gaan? Over onverschilligheid en het ontbreken van bereidheid er iets aan te doen. Het volstaat niet te zeggen dat men niet tegen onrechtvaardigheid kan, maar of men er zelf iets wil doen, meer nog, of men zelf rechtvaardig wil handelen.

Maar hoe we kunnen komen tot meesterschap en dus aan de fatale middelmatigheid ontkomen, blijft daarmee wel onbesproken, betreurt Alicja Gescinska want men vindt dat we ons niet te zeer moeten uitsloven. Klopt dit wel, want beleven we niet vaak genoeg dat mensen zich uitgesproken perfectionistisch opstellen, waarbij goed alles behalve goed genoeg mag heten, echter het gaat erom dat meesterschap en perfectionisme niet sporen met elkaar. Met Allmensch laat Gescinska een filosofie op de voorgrond komen die uiteraard ook met concepten, categorieën en definities werkt, maar tegelijk weet dat die benadering, die op het snijvlak van juist dan wel fout functioneren, zonder te negeren dat men over het beleefde leven zelf te spreken heeft. Martha Nussbaum heeft in haar onderzoek naar politieke emoties al kunnen betogen dat we ons niet mogen verstoppen achter de idee dat het vooral angst en macht zijn die in de politiek een rol spelen. In het bijzonder stelt ze ook betrokkenheid als mogelijkheid voor en dus ook zoiets weemakends als naastenliefde. Deze inzichten waar ook Fernando Savater en Richard Sennett vanuit hun eigen zeer verscheiden vertrekpunten bij uitkomen, kan men ook als respect voor te stellen zijn. Wat is dat dan weer?

Het zeer beknopte essay dat Gescinska ons schrijft, het heeft wel iets van een brief of adres, laat ons toe te begrijpen dat wie we zijn nooit datgene kan zijn dat naaktgeboren op de wereld komt, zonder opvoeding of vorming volwassen zou worden. Allmensch is een aansporing te worden wie we ten beste kunnen zijn. "Plus est en vous"? De kwestie komt in verschillende passages aan bod en blijkt dezer dagen in het publieke debat door bekende lui afgewezen te worden. Wie we echt zijn komen we maar te weten als we ons inspannen onze vermogens optimaal uit te werken en dat geldt niet enkel onze handigheid of intellectuele vermogens. Bovendien hoeven niet allemaal op dezelfde manier uit te blinken, maar kan juist de verscheidenheid aan ontwikkelde vermogens de samenleving heilzaam blijken.

Goedheid des harten zal wel niet vaak voorkomen in de actuele debatten, maar als Martha Nussbaum spreekt over affiliatie, maar ook over praktische rede, waarmee ook Gescinksa uitlegt dat we als mensen ons betrokken kunnen weten bij het welbevinden van anderen, het zich rekenen tot de wereld van anderen en anderen in onze wereld, leefwereld toelaten. De praktische rede laat dan toe, vermoed ik, dat we een manier vinden om dat wat we denken te betekenen en te zijn ook vorm te geven. In de discussies sinds ik met onder meer utilitaristen als John Stuart Mill kennis mocht maken, was er altijd die ene vraag die open bleef, wat betekent dat nu voor mij? Kan ik daar in feite iets mee. Het gaat over de vrijheid die we als een definitie opvatten, niet als een ervaring en daar zit na lectuur de betekenis van Allmensch in, want we krijgen geen beeld van superieure mensen - ethisch of sportief, intellectueel of anderszins  - te zien maar precies mensen die weten tot de bescheiden middelmaat te behoren en er toch in slagen van dat grijze, duffe leven iets te maken.

Daarom begrijp ik het pleidooi als een poging van de filosofe om mensen ruimte te bieden, mentale ruimte om zonder te streven naar perfectie vooral meesterschap te bereiken ook in het leven. Wat dat betekenen moet, legt de auteur dan weer niet in concreto uit, maar we kennen allicht wel mensen die op de een of andere manier onze verwondering weten te wekken omdat ze "ondanks de omstandigheden" toch iemand blijken te zijn. De judotrainer die op zijn 80 jaar nog op de tatamis, judomat komt, ons leert dat fair play loont - toen was de man, net als wij jonger - of de schoolmeester die ons leert genieten van verhalen en lezen. Er zijn er wel meer, maar vaak spreekt men er niet over.

Het hoort niet, schreef Susan Neiman ergens voortdurend aanhalingstekens te gebruiken om woorden een bijzondere betekenis te geven (noch om ironietekens overdadig rond te strooien) maar soms moet men er wel beroep op doen. In het perfectionistische streven mogen de omstandigheden er niet toe doen, voor de working class hero doen ze er natuurlijk wel toe. Sociale achterstelling was vijftig jaar geleden veel groter en toch werd er toen wel gestreden voor meer rechtvaardigheid en toch zeurden ouders niet als hun zoon of dochter wilde studeren. De inzet van de ouders om hun kinderen een goed leven te laten leiden was groot, zoon of dochter waren zich daar niet altijd bewust van en lieten het al eens afweten. Maar goed, de omstandigheden, dat is de eigen aanleg, de omgeving en wat mensen elkaar vertellen over wat we van het leven mogen verwachten. Ook nu ziet men dat mensen het niet halen en andere met vlag en wimpel mooie successen boeken, maar ook wel goede mensen worden, niet echter per se "Gutmenschen". Het volstaat inderdaad niet te streven voor anderen als goede mens van Aaigem bekend te staan, maar in wezen dat te doen waar men zelf achting voor geeft, wat men als passend beschouwt, ook als er geen ideaalvoorstelling van te maken valt.

Mag ik dan besluiten dat Alicja Gescinska met deze schets van Allmensch een recept aanreikt tegen een verblindend perfectionisme, maar vooral voor een vervuld leven, waarin we elk met eigen mogelijkheden en in gegeven omstandigheden niet in luiheid en zelfbeklag verwijlen, maar integendeel onszelf overtreffen kunnen. Soms lijkt dat wat bijvoorbeeld sociale wetenschappers ontgaat, dat hun onderzoeken naar wat mensen van waarde achten of waar ze belang aan hechten, henzelf in wezen onberoerd laat. Ook al omdat men met cognitieve categorieën van wat het goede leven zou zijn, over de beleving van bijvoorbeeld haat, afkeer, afgunst en hoe men zelf ook weet dat men met anderen wel over de baan kan, valt er veel moeilijker te redekavelen.

Want men kan mensen bezweren te leven zonder haat, te leven in een "zonderhaatstraat" dat is tegelijk zo hoog gegrepen en ook zonder voorwerp dat men er zich geen blijf bij weet. Misschien zijn de redenen van de haat van Mevrouw L. tegenover deze politicus of beweging gegrond, maar kan ze er niet veel over vertellen. Anderzijds kan het inderdaad zo zijn dat iemand gehaat wordt, of een vertegenwoordiger van een groep, die men nooit ontmoet heeft voorwerp wordt van haat, al kan men alleen vage redenen bedenken. Vraag is nog of men wel weet wat haat is. Men kan er proberen een definitie van te geven, maar geen enkele omschrijving kan het ervaren van haat weergeven. Zo is het ook met andere gevoelens gesteld, de wenselijke en de (sociaal) ongewenste.

Overigens komen we hier opnieuw terecht bij de gedachte die uitdrukt dat we iets kunnen, dat we beter kunnen dan we doorgaans doen: Timshel. Ook dat is niet tastbaar en dat is al meteen wat filosofie vermag en meer nog, waar mensen toe in staat zijn. Alleen is dan de vraag: hoe weten we wat goed is en voor wie is het dan goed? Dat is dan een kwestie van oordeelsvermogen en het bewustzijn dat we droeve neigingen kunnen onderkennen, zoals Spinoza heeft aangegeven. Begeerte kan in het algemeen goed uitpakken, als men weet hoe men eraan tegemoet kan komen zonder schade aan te richten. Alleen, hier kan de rede en het idee van waarheid maar beperkt soelaas bieden, omdat de rede ons wel op het pad kan brengen, maar waar het om gaat, zou wel eens die oceaan van feitjes en inzichten kunnen zijn die we niet via de zuivere rede kunnen bevatten. Dus als we weten dat we niet per se tot het kwade geneigd zijn, dan is het altijd nog goed enigszins overdacht te werk te gaan en af te wegen wat die andere die in het geding kan zijn, zodat er ook nog eens gesproken moet worden.

Heeft zo een pleidooi voor Allmensch, zoals we bij Gescinska lezen valt geeft aanleiding tot een vormgeving via het procrustesbed, wel integendeel, het komt erop aan te betrachten een homo universalis te worden, zonder dat men daar ooit helemaal in te slagen. Mozart, Einstein en Rubens, het zijn uitzonderingen en genieën, maar een Allmensch laat ons de gemiddelde persoon zien, die boven zichzelf en de omstandigheden uit stijgt, net door dat betrachten. Men hoeft niet te slagen om te volharden. Waarom Alicja Gescinska hier zoveel aandacht aan besteedt, kan eruit voortkomen dat ze de onverschilligheid en luiheid om zich heen heeft gezien en er de zwakke plekken van begrepen heeft. Let wel, wanneer men het betoog van Gescinska doorneemt, ontkomt men niet aan de gedachte dat de bejegening van de andere, de nabestaande of vreemden nog altijd iets is dat men niet automatisch zal opbrengen, maar opvoeding vergt. Daarom blijft het me een raadsel dat men voortdurend over rechtvaardigheid spreken wil, maar niet over rechtvaardig handelen, want dat moet men leren, met vallen en opstaan. Het abstractum lijkt helder, maar in de praktijk gaat het wel moeizaam. Of nog, men kan denken een held te zijn, maar in voorkomend geval niets doet, dan kan men hoogstens zuchten doodmoe te zijn of zeven kinderen te laste te hebben.  


Bart Haers